Elena Sanchez Arrilaga - Spain
Maria Giulia Bellocci - Italy
ODTÜ Virtual Ring Tour
Oliver Whittaker - Australia