Maria Giulia Bellocci - Italy
Oliver Whittaker - Australia
Elena Sanchez Arrilaga - Spain
ODTÜ Virtual Ring Tour