Oliver Whittaker - Australia
Maria Giulia Bellocci - Italy
Elena Sanchez Arrilaga - Spain
ODTÜ Virtual Ring Tour