Elena Sanchez Arrilaga - Spain
Oliver Whittaker - Australia
Maria Giulia Bellocci - Italy
ODTÜ Virtual Ring Tour